NEWSAKTUALNE WYDARZENIA

IRIS-CYBERBEZPIECZEŃSTWO - rekrutacja

Autor: HRS, 10.09.2020

INSTITUTION RISK & INFORMATION SECURITY MANAGEMENT IRIS - rekrutacja

Zapraszmy wszystkich chętnych do udziału w procesie rekrutacyjnym do bezpłatnych szkoleń testowych w ramach projektu IRIS-CYBERBEZPIECZEŃSTWO.
Szkolenia objęte są wsparciem ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Wiedza Edukacja Rozwój „IRIS-CYBERBEZPIECZEŃSTWO - Innowacyjne narzędzie zwiększenia kompetencji z zarządzania cyberbezpieczeństwem jednostki”. Więcej szczegółow znajduje się na stronie projektu w zakładce DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w szkoleniach i przesłanie wypełnionych formularzy na adres e-mail: szkolenia@hrs-cert.com

IRIS-CYBERBEZPIECZEŃSTWO on-line

Autor: HRS, 28.08.2020

INSTITUTION RISK & INFORMATION SECURITY MANAGEMENT IRIS on-line.

Zapraszmy wszystkich uczestników projektu IRIS-CYBERBEZPIECZEŃSTWO do udziału w video konferencji, która obędzie się w najbliższy poniedziałek tj.: 31.08.2020 o godzinie 13:30.

Video konferencja jest kontynuacja naszego ostatniego spotkania z ubiegłego miesiąca. 

Jeśli nie otrzymaliście od nas wiadomości z informacją o spotkaniu lub zaproszeniem, skontaktuj się z nami na szkolenia@hrs-cert.com

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI MUSI BYĆ SPRAWĄ SZEFA

Autor: HRS, 11.08.2020

>> BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI MUSI BYĆ SPRAWĄ SZEFA.

Dzisiaj, bezpieczeństwo informacji musi spełniać przede wszystkim jeden podstawowy warunek - musi być wielowarstwowe. Ogólna koncepcja bezpieczeństwa, która oprócz technologicznych środków bezpieczeństwa mających na celu zapobieganie zagrożeniom cybernetycznym, obejmuje również środki bezpieczeństwa typu organizacyjnego. Dojrzałe organizacje dostrzegają korzyści z posiadania stałej informacji na temat cyber ryzyka oraz możliwości jej wykorzystania w decyzjach biznesowych. Do tego organizacja musi jednak posiadać właściwe narzędzia umożliwiające pozyskanie, analizę, śledzenie i raportowanie otoczenia i związanych z nim ryzyk. Warto podkreślić, że takie narzędzia istnieją, często jednak brakuje procesów i wiedzy oraz ludzi, co umożliwiłoby ich pełne wykorzystanie.

Zarządzanie bezpieczeństwo informacji jest zatem jednym z kluczowych elementów w strukturze zarządzania organizacją i musi trafić na listę zadań każdego szefa - 61% prezesów firm na świecie wskazało cyber zagrożenia jako jedno z największych obszarów ryzyka dla ich biznesu.

Duże firmy radzą sobie z tym zagadnieniem łatwiej niż te mniejsze, gdyż dysponują zasobami kadrowymi, finansowymi i posiadają odpowiedni know-how. Bezpieczeństwo informacji, o którym mowa, ma na celu ochronę informacji i danych wrażliwych odnoszących się do integralności, poufność i dostępność. Za pomocą tych trzech aspektów można zdefiniować kluczowe pytanie dla tego obszaru. W jaki sposób przedsiębiorstwa chronią swoje aktywa? Można zatrudnić ekspertów, którzy w sposób ciągły będą identyfikować wrażliwe elementy systemu i dbać o jego słabe punkty. Można również zacząć od podstawowych aspektów, którymi są:

- ochrony hasłem, firewalle,
- skanery antywirusowe, kopie zapasowe, systemy wykrywania włamań (wykrywania anomalii),
- testy penetracyjne.

W tym miejscu nasuwa się pytanie. Czy są uniwersalne zasady, które w łatwy i szybki sposób mogą wpłynąć na stan bezpieczeństwa i ochronę informacji w firmie? Odpowiedzi można znaleźć wiele, jednak we wszystkich na pierwszy plan wysuwa się pięć podstawowych.

Pięć podstawowych zasad ochrony informacji:

1.Hasła i kody.
Należy używać złożonych haseł, zawierających co najmniej osiem znaków i zmieniać je regularnie. Hasła mogą być całymi zdaniami lub nazwami lokalnych miejscowości z wplecionymi cyframi i znaki specjalnymi.

2. Updaty i Patche.
Należy pamiętać o instalacji udostępnianych regularnie przez dostawców aktualizacji oprogramowania.

3.Programy antywirusowe.
Należy zabezpieczać wszystkie komputery przed wirusami i spamem oraz codziennie aktualizować bazy wirusów.

4. Szyfrowanie typu "end-to-end".
Szyfrowanie danych za pomocą szyfrowania typu "end-to-end", to ochrona danych podczas całego procesu przetwarzania.

5. Świadomość zagrożeń.
Należy budować i systematycznie zwiększać świadomość dotyczącą ryzyk, szczególnie w przypadku bardzo groźnych ataków typu phishing, polegających na wykradaniu haseł, PIN-ów lub danych kart kredytowych.

Z badania prowadzonych od 2015 roku jasno wynika, że firmy powinny traktować ochronę danych i bezpieczeństwo informacji jako jeden z priorytetów. W dobie powszechnego dostępu do danych i urządzeń do ich przetwarzania nie można stracić z oczu ryzyk. Należy stworzyć w firmie kulturę bezpieczeństwa - kultura ta zaczyna się już od samego szczytu, tzn. od zarządu firmy, a kończy na pracownikach wszystkich działów w organizacji współpracujących ze sobą.

PODSUMOWANIE.

Szkolenia w zakresie właściwego obchodzenia się z danymi wrażliwymi i z postępowania w przypadku incydentów są ważne, ale należy traktować je jako działania pomocnicze. Aby zapobiec poważnej utracie danych na każdym poziomie organizacyjnym, przedsiębiorstwo powinno być na bieżąco z aktualnymi zagrożeniami i rozwiązaniami technicznymi. Odpowiedzią systemowego podejścia do zagadnień związanych z edukacją i budową świadomosci jest cykl szkoleń w ramach programu IRIS-CYBERBEZPIECZEŃSTWO - Innowacyjne narzędzie zwiększenia kompetencji z zarządzania cyberbezpieczeństwem jednostki.

IRIS-CYBERBEZPIECZEŃSTWO – to projekt, który stanowi odpowiedź na problem braku dostępu do oferty szkoleniowej z przekazaniem wiedzy o całościowych modelach zarządzania cyberbezpieczeństwem połączonej z transferem wiedzy o metodach transformacji stanu zastanego do rozwiązań modelowych.

Projekt realizowany przy współpracy z TÜV Hessen GmbH.

Projekt finansowany w ramach umowy nr: UDA-POWR.04.03.00-00-0016/18-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej szczegółów o programie znajduje się tu:
https://hrs-cert.com/szkolenia/iris-cyberbezpieczenstwo/cyberbezpieczenstwo.html

------------
[1] The Global State of Information Security® Survey
[2] https://www.pwc.pl/pl/pdf/ochrona-biznesu-w-cyfrowej-transformacji-pwc.pdf
[3] https://docplayer.pl/14382406-Raport-z-badania-bezpieczenstwo-informacji-w-polsce.html

IRIS-CYBERBEZPIECZEŃSTWO on-line

Autor: HRS, 15.07.2020

INSTITUTION RISK & INFORMATION SECURITY MANAGEMENT IRIS on-line.

Zapraszmy wszystkich uczestników projektu IRIS-CYBERBEZPIECZEŃSTWO do udziału w video konferencji, która obędzie się w najbliższy poniedziałek tj.: 20.07.2020 o godzinie 13:30.
W trakcie video konferencji podsumujemy nasze dotychczasowe prace i przedstawimy Państwu platformę [ IRIS-E ] wspomagająca proces zarządzania szkoleniami oraz
stopień przyswojenia treści dydaktycznej przez uczestników szkoleń.

Jeśli nie otrzymaliście od nas wiadomości z informacją o spotkaniu lub zaproszeniem, skontaktuj się z nami na szkolenia@hrs-cert.com

RECEPTA NA CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Autor: HRS, 08.07.2020

>> Znaczenie cyberbezpieczeństwa w kontekście urządzeń medycznych.

Cyberbezpieczeństwo należy rozumieć jako wszystkie aspekty bezpieczeństwa w technologiach informatycznych i komunikacyjnych. Od czasu, kiedy urządzenia medyczne są w sieci, bezpieczeństwo cybernetyczne stało się istotnym zagadnieniem dla producentów i użytkowników tych urządzeń, jak i dla samych pacjentów.  Producenci i użytkownicy takich urządzeń  muszą właściwie reagować na zagrożenia. Ponadto muszą mieć na uwadze szereg ustaw, przepisów o ochronie danych osobowych i wymogów dotyczących dokumentacji, oprogramowania i zabezpieczeń technicznych, co wszystko dodatkowo komplikuje. Ponieważ dane dotyczące naszego zdrowia nie są danymi "zwykłymi" należy je chronić w sposób szczególny. Już dziś ataki cybernetyczne stanowią bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego.

Cyber-ryzyka występujące w opiece medycznej mogą rodzić poważne konsekwencje, a w wyniku pandemii SARS-CoV-2 (COVID-19) nastąpił jeszcze większy ich wzrost.

Informacje o przejęciu danych pacjentów, o nieautoryzowanym dostępie do poczty e-mail w dużych ośrodkach medycznych, o złośliwym oprogramowaniu szyfrującym serwery i bazy danych - to nadzwyczaj częste zdarzenia w dobie cyfryzacji. Niska świadomość zagrożeń wśród użytkowników na każdym poziomie dostępu do zasobów i incydenty z tym związane są zazwyczaj przemilczane dla „dobra sprawy”. Na ataki narażeni są w równym stopniu producenci urządzeń medycznych jak i użytkownicy, czego przykładem może być jeden z producentów pomp insulinowych, który poprzez niezaszyfrowaną łączność radiową urządzeń pozostawił lukę w bezpieczeństwie, zwiększając tym samym ryzyko podania niewłaściwej dawki insuliny.

Pytania? Zapraszamy do kontaktu: +48 717351110
E-mail: info@hrs-cert.com

Wymagania prawne dotyczące bezpieczeństwa informatycznego wyrobów medycznych.

W Europie mamy do czynienia z szeregiem różnych ram prawnych odnoszących się do bezpieczeństwa cybernetycznego w kontekście wyrobów medycznych. Podstawą prawną dla wyrobów medycznych, a zatem również dla oprogramowania medycznego, jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie wyrobów medycznych (UE) 2017/745 (MDR) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie diagnostyki in vitro (UE) 2017/746 (IVDR).Data implementacji MDR została ostatnio przesunięta na 26.05.2021. IVDR jest ważny od 26.05.2022.

Ogólnie rzecz ujmując wyroby medyczne muszą być tak projektowane i wytwarzane, aby ryzyka i związane z nimi zagrożenia cybernetyczne były jak najbardziej ograniczone. To podejście obejmuje również ryzyka wynikające z interakcji pomiędzy oprogramowaniem a środowiskiem informatycznym. Przepisy UE wyraźnie wymagają, aby producent wyrobów medycznych przeprowadził analizę ryzyka i w konsekwencji zarządzał ryzykiem. Takie zarządzanie musi również uwzględniać ryzyko wynikające z zagrożeń cybernetycznych. To nie jedyne ważne wymaganie, gdyż w tekście Rozporządzenie  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie wyrobów medycznych (UE) 2017/745 w pkt. 4) wskazano do tej pory prawie niewidoczny element ryzyka w łańcuchu jakim są jednostki notyfikowane, które opiniują spełnienie wymagań normatywnych.  W przypadku produktów, które wspierane są oprogramowaniem lub w przypadku samego oprogramowania, producent musi brać pod uwagę klasę wyrobu medycznego, aktualny stan dostępnych technologii w trakcie prowadzenia prac badawczych, produkcji oraz rozwoju końcowej wersji urządzenia (zarządzanie cyklem życia oprogramowania, bezpieczeństwo informacji, weryfikacja i walidacja produktu - oprogramowania).

OPROGRAMOWANIE MEDYCZNE to:

dowolny program, element lub system stosowany w kontekście medycznym, takim jak:

- autonomiczne oprogramowanie służące do diagnostyki lub celów terapeutycznych;
- oprogramowanie wbudowane w urządzenie medyczne;
- oprogramowanie, które zarządza urządzeniem medycznym lub określa sposób jej wykorzystania;
- oprogramowanie, które działa jako dodatek do wyrobu medycznego;
- oprogramowanie wykorzystywane w projektowaniu, produkcji i testowania wyrobu
   medycznego;
- oprogramowanie, które pozwala na zarządzanie i kontrolę jakościową wyrobu medycznego.

Wymagania przepisów rosną, gdy chodzi o produkty sieciowe lub mobilne. W przypadku produktów sieciowych producenci mają obowiązek określić minimalne wymagania do sprzętu komputerowego, charakterystyki sieci informatycznych, środków bezpieczeństwa informatycznego i zabezpieczeń przed nieuprawnionym dostępem. Dodatkowo dla produktów mobilnych należy uwzględnić cechy platformy mobilnej. Dotyczy to rozmiaru, współczynnika kontrastu ekranu, natężenia światła lub poziomu hałasu.

Bardziej szczegółowe informacje wynikają z wymogów poniższych norm, które w każdym przypadku zawierają bezpośrednie lub pośrednie odniesienie do bezpieczeństwa informatycznego lub bezpieczeństwa cybernetycznego wyrobów medycznych:

- Wyroby medyczne - Zastosowanie zarządzania ryzykiem do wyrobów medycznych (ISO 14971:2019);
- Oprogramowanie wyrobów medycznych - Procesy cyklu życia oprogramowania (EN 62304:2010/A1:2015-11);
- Wyroby medyczne - Systemy zarządzania jakością - Wymagania do celów przepisów prawnych (ISO 13485:2016-04);
- Medyczne urządzenia elektryczne (EN 60601-1:2011/A1:2014-02).

PODSUMOWANIE.

W konsekwencji pandemii SARS-CoV-2 (COVID-19) w coraz większym stopniu zaczynamy zdawać sobie sprawę, iż usługi medyczne mogą przynajmniej częściowo pozostać w formie, do której przyzwyczailiśmy się w na początku roku 2020 (e-wizyty, e-recepty). Jednocześnie da się zaobserwować coraz większe zainteresowanie opinii publicznej zagadnieniami związanymi z cyberbezpieczeństwem i ochroną danych w kontekście właśnie tego obszaru.  

Należy pamiętać, że mamy do czynienia z wyzwaniem systemowym, któremu nie każdy sprosta. Nie każda mała firma lub startup będą miały odpowiedni potencjał finansowy i know-how, aby zadać sobie trud pokonania tak długiej drogi. Na pewno program taki jak IRIS-CYBERBEZPIECZEŃSTWO - Innowacyjne narzędzie zwiększenia kompetencji z zarządzania cyberbezpieczeństwem jednostki, przynajmniej w części pomoże rozwiązać problemy stojące przed innowatorami.

IRIS-CYBERBEZPIECZEŃSTWO – to projekt, który stanowi odpowiedź na problem braku dostępu do oferty szkoleniowej z przekazaniem wiedzy o całościowych modelach zarządzania cyberbezpieczeństwem połączonej z transferem wiedzy o metodach transformacji stanu zastanego do rozwiązań modelowych.

Projekt realizowany przy współpracy z TÜV Hessen GmbH.

Projekt finansowany w ramach umowy nr: UDA-POWR.04.03.00-00-0016/18-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej szczegółów o programie znajduje się tu:
https://hrs-cert.com/szkolenia/iris-cyberbezpieczenstwo/cyberbezpieczenstwo.html

TÜV Hessen/HRS: COVID-19 działania

Autor: HRS, 15.03.2020

TÜV HESSEN / HRS: COVID-19 DZIAŁANIA 

Każdego dnia docierają do nas nowe, niepokojące wiadomości w związku z wirusem COVID-19, które wpływają na nasze codzienne życie.

TÜV Hessen/HRS bardzo poważnie traktuje zagrożenie wywołane przez wirus COVID-19, dlatego codziennie dokonujemy oceny bieżących wydarzeń.Nadal oferujemy nasze usługi w zakresie certyfikacji (audity), jednak wstrzymaliśmy chwilowo realizację szkoleń w Polsce. Staramy się też zdalnie realziować część zadań i spotkań.

Prosimy, aby nasi Klienci sami decydowali, w jakim stopniu chcieliby, aby nasze kontrole i audity na miejscu były realziowane. Państwa osoby kontaktowe (auditorzy) chętnie pomogą w ustalaniu szczegółów.

SZKOLENIA OSDE - Reaktywacja

Autor: HRS, 18.10.2019

OD STUDENTA DO EKSPERTA - PROFESJONALNE SZKOLENIA DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW

Ruszamy po przerwie ze szkoleniami w projekcie OSDE. Na profilu facebook opublikowaliśmy już częściowy plan szkoleń na najbliższe tygodnie. Plan będzie systematycznie uaktualniany. Szczegółowe informacje o programie i zakresie tematycznym szkoleń znajdują się w zakłądce OSDE na www.hrs-cert.com.

OSDE (Od Studenta Do Eksperta) - to autorski projekt szkoleniowy z zakresu systemów zarządzania dedykowany studentom i absolwentom uczelni wyższych.

Dodatkowe informacje:
 OSDE 

Realizacja usług rozbudowy oprogramowania - IRIS

Autor: HRS, 30.09.2019

INSTITUTION RISK & INFORMATION SECURITY MANAGEMENT IRIS  

Informacje o ogłoszeniu znajdują się tu:Link
Zapraszamy do składania ofert.

Przyłącz się do IRIS - CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Autor: HRS, 19.03.2019

INSTITUTION RISK & INFORMATION SECURITY MANAGEMENT IRIS 

to pakiet wielopoziomowych szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa jednostki.

Przyłącz się do nas i skorzystaj z wiedzy eksperckiej w zakresie kompleksowego zarządzania cyberbezpieczeństwem w organizacji.

Kluczowym produktem projektu jest ogólnodostępny i bezpłatny dostęp do wiedzy w zakresie cyberbezpieczeństwa wraz z platformą do przygotowania i zarządzania szkoleniami, opracowanymi na bazie zaadaptowanych rozwiązaniach partnera ponadnarodowego.

Projekt ma na celu wspólne wypracowanie oraz wdrożenie przez 11 firm-użytkowników w Polsce >> rozwiązania IRIS-CYBERBEZPIECZEŃSTWO wraz z narzędziem wsparcia zarządzania szkoleniami.

IRIS (Institution Risk & Information Security management) - to innowacyjna oferta szkoleniowa z zakresu CYBERBEZPIECZEŃSTWA jednostki.

Dodatkowe informacje:
 Dla firm szkoleniowych >

Akredytacja DAkkS dla TÜV Hessen – ISO 45001

Autor: HRS, 14.03.2019

Pragniemy poinformować, iż od II kwartału 2019 TÜV Hessen będzie realizował audity na zgodność z ISO 45001.

ISO 45001 - Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – Wymagania i wytyczne stosowania. To owoc prac Komitetu Technicznego ISO/PC 283 oraz szeregu organizacji międzynarodowych, w tym ILO (International Labour Organization - Międzynarodowej Organizacji Pracy). Nowa norma z   zunifikowaną strukturą HLS (High Level Structure) umożliwi  łatwą  integrację z pozostałymi normami m.in.: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015. ISO 45001 jest dedykowana każdej organizacji, bez względu na jej wielkość i charakter prowadzonej działalności.

Układ normy zgodny jest z cyklem PDCA, rozdziały 4. Kontekst organizacji, 5. Przywództwo i udział pracowników i 6. Planowanie mówią o planowaniu (Plan), rozdziały 7. Wsparcie i 8. Działania operacyjne o podejmowaniu działań (Do), rozdział 9. Ocena efektów działania o kontroli (Check), a rozdział 10. Ciągłe doskonalenie definiuje działania ukierunkowane na poprawę (Act).

W porównaniu do BS OHSAS 18001, która koncentrowała się na zarządzaniu zagrożeniami oraz problemami wewnętrznymi organizacji, norma ISO 45001 zwraca uwagę na oddziaływanie pomiędzy organizacją a jej otoczeniem biznesowym. Opublikowana 12 marca 2018 roku norma ISO 45001 zastępuje standard BS OHSAS 18001, z uwzględnieniem trzyletniego okresu przejściowego wskazanego przez IAF (International Accreditation Forum) w dokumencie MD21:2018 Requirements for the Migration to ISO 45001:2018 from OHSAS 18001:2007.

W praktyce oznacza to, iż ważność wszystkich obecnie wydawanych certyfikatów na zgodność z BS OHSAS 18001 traci swoją ważność w dniu 11.03.2021.

IRIS-CYBERBEZPIECZEŃSTWO - PO WER

Autor: HRS, 19.09.2018

IRIS-CYBERBEZPIECZEŃSTWO - to projekt realizowany w ramach współpracy międzynarodowej, pomiędzy TÜV Hessen i HRS Sp. z o.o. przy wsparciu środków programowych PO WER.

Cieszymy się, że nasza inicjatywa zyskała uznanie wśród ekspertów i instytucji wspierających rozwój prac nad cyberbezpieczeństwem.

Pragniemy z dumą poinformować, iż w ramach programu "Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa" rozpoczynamy działania zmierzające do podniesienia świadomości w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Problem cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych to jeden z kluczowych problemów współczesnych organizacji. W czerwcu 2016 r. na szczycie w Warszawie NATO uznało cyberprzestrzeń za strefę działań operacyjnych, obok lądu, morza, powietrza i przestrzeni kosmicznej, co zostało jednym z powodów opracowania przez Ministerstwo Cyfryzacji  - Krajowych Ram Polityki Cyberbezpieczeństwa na lata 2017-2022. Zatwierdzenie strategii stanowi potwierdzenie wyzwania, dotykającego zarówno sferę prywatną, biznesową, jak i administracyjną (samorządową/rządową).

Więcej informacji na temat IRIS-CYBERBEZPIECZEŃSTWO, już w najbliższym czasie.

ASYSTENT / ASYSTENTKA DS. SZKOLEŃ - IRIS

Autor: HRS, 04.12.2018

HRS Sp. z o.o.  zatrudni:

ASYSTENT / ASYSTENTKA DS. SZKOLEŃ 
(miejsce pracy WROCŁAW).

WYMAGANIA:

- doświadczenie w nadzorowaniu programów szkoleniowych,
- doświadczenie w prowadzeniu rekrutacji i weryfikacji zgłoszeń szkoleniowych,
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera i programów Word, Power Point, Excel,
- doskonała organizacja czasu pracy,
- odpowiedzialność i samodzielność w działaniu,
- wysoko rozwinięta umiejętność komunikacji,
- dyspozycyjność, zaangażowanie.

OBOWIĄZKI:

- realizacja procesu rekrutacji,
- obsługa administracyjna, wsparcie trenerów,
- tworzenie analiz i raportów,
- wsparcie procesów rekrutacyjnych i szkoleniowych.

OFERUJEMY:

- przyjazna atmosferę,
- wdrożenie w metodykę pracy przy zaawansowanych modelach szkoleń,
- możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia kompetencji,
- umowa o dzieło w okresie trwania projektu.

Osoby zainteresowane, spełniające powyższe kryteria prosimy o przesłanie swojej aplikacji (CV oraz list motywacyjny) na adres email: praca@hrs-cert.com

Weź udział w projekcie IRIS - CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Autor: HRS, 18.10.2018

Niniejszym pragniemy zaprosić wszystkie podmioty, zainteresowane złożeniem oferty w ramach projektu IRIS - Cyberbezpieczeństwo na:

1) opracowanie modułu dedykowanego firmie szkoleniowej, w tym poziomu administratora, który będzie służył do przygotowania i zarządzania szkoleniami z możliwością obsługi szkoleń elektronicznych i klasowych oraz monitorowaniem wykonania szkolenia, wraz z przygotowaniem szczegółowego opisu /zadania technicznego na opracowanie e-systemu wsparcia zarządzania szkoleniami,

2) opracowanie modułu dedykowanego uczestnikom szkoleń z dostępem do materiałów, systemem powiadomień, ankietowania,

3) opracowanie aplikacji spełniającej warunki dla aplikacji mobilnej dla systemu wsparcia realizacji i nadzorowania szkoleń z modułem dedykowanym uczestnikom szkolenia, której funkcjonalność będzie opierała się na zadawaniu pytań w trakcie trwania szkolenia.

Zapytania prosimy kierować na adres  r.koprowski@hrs-cert.com.

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa. Nr umowy UDA-POWER. 04.03.00-00-0016/18-00.Dofinansowanie projektu UE: 1 509262,16 PLN. Cel główny projektu jest wypracowanie w oparciu o rozwiązanie niemieckie i wdrożenie do praktyki innowacyjnego narzędzia zwiększenia kompetencji z zarządzania cyberbezpieczeństwem jednostki IRIS-CYBERBEZPIECZEŃSTWO dzięki współpracy ponadnarodowej w przeciągu 3-ch lat, obejmując wsparciem 11 firm szkoleniowych.

Celem szczegółowym projektu jest wprost do celu szczegółowego PO WER dla Działania 4.3. Projekt składany w ramach tematu 4. Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie. Zakłada transfer nowych rozwiązań, ich zaadaptowanie oraz wdrożenie, jak również wymianę informacji i doświadczeń (2. i 4. rodzaj działań) z partnerem niemieckim.

Dodatkowe informacje:
Zapytanie ofertowe 01_10_2018_POWR (004)_Soft >
 Zapytanie ofertowe 01_10_2018_POWR (004)_SpTeech >

OD STUDENTA DO EKSPERTA - REAKTYWACJA!

Autor: HRS, 14.03.2019

Cieszymy się, że nadal jesteście tak żywo zainteresowani szkoleniami w projecie OSDE [Od Studenta Do Eksperta]. Jest nam niezmiernie miło, że tylu z Was wciąż zagląda na naszego facebooka, pomimo ciszy, która tam panuje.

Już dłużej nie czekamy i wraz opublikowaniem naszego nowego serwisu www.hrs-cert.com reanimujemy OSDE.

Nasza nowa strona jest tak przygotowana, aby ułatwić Wam dostęp do aktualnego kalendarza szkoleń OSDE. Od teraz na facebooku OSDE www.facebook.com/OdStudentaDoEksperta nie będą dostępne plany, ani programy szkoleń. Wszystko wraca na naszą stronę www.hrs-cert.com. Tu w zakładce Szkolenia OSDE – znajdziecie terminy szkoleń, plany, zgłoszenia i aktualne cenniki.

W najbliższych tygodniach wracamy tez ze szkoleniami managerskimi i będziemy Was pytać o nowe tematy.

Ale to już niebawem.

IRIS-CYBERBEZPIECZEŃSTWO - rekrutacja

Autor: HRS, 10.09.2020

Rekrutacja do szkoleń INSTITUTION RISK & INFORMATION SECURITY MANAGEMENT IRIS

IRIS-CYBERBEZPIECZEŃSTWO on-line

Autor: HRS, 28.08.2020

Spotkanie w ramach projektu INSTITUTION RISK & INFORMATION SECURITY MANAGEMENT IRIS on-line...

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI MUSI BYĆ SPRAWĄ SZEFA

Autor: HRS, 11.08.2020

Dzisiaj, bezpieczeństwo informacji musi spełniać przede wszystkim jeden podstawowy warunek - musi być wielowarstwowe.

IRIS-CYBERBEZPIECZEŃSTWO on-line

Autor: HRS, 15.07.2020

Spotkanie w ramach projektu INSTITUTION RISK & INFORMATION SECURITY MANAGEMENT IRIS on-line...

RECEPTA NA CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Autor: HRS, 08.07.2020

Od czasu, kiedy urządzenia medyczne są w sieci, bezpieczeństwo cybernetyczne stało się istotnym zagadnieniem dla producentów i użytkowników tych urządzeń, jak i dla samych pacjentów...

TÜV Hessen/HRS: COVID-19 działania

Autor: HRS, 15.03.2020

Każdego dnia docierają do nas nowe, niepokojące wiadomości w związku z wirusem COVID-19, które wpływają na nasze codzienne życie.

SZKOLENIA OSDE - Reaktywacja

Autor: HRS, 18.10.2019

Ruszamy po przerwie ze szkoleniami w projekcie OSDE. Na profilu facebook opublikowaliśmy już częściowy plan szkoleń na najbliższe tygodnie.

Realizacja usług rozbudowy oprogramowania - IRIS

Autor: HRS, 30.09.2019

Realizacja usług rozbudowy oprogramowania na rzecz HRS Sp. z o.o. w ramach projektu pt. Innowacyjne narzędzie zwiększenia kompetencji z zarządzania...

Przyłącz się do IRIS - CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Autor: HRS, 19.03.2019

Przyłącz się do nas i skorzystaj z wiedzy eksperckiej w zakresie kompleksowego zarządzania cyberbezpieczeństwem w organizacji...

Akredytacja DAkkS dla TÜV Hessen – ISO 45001

Autor: HRS, 14.03.2019

Pragniemy poinformować, iż od II kwartału 2019 TÜV Hessen będzie realizował audity na zgodność z ISO 45001 w ramach programu akredytowanego...

IRIS-CYBERBEZPIECZEŃSTWO - PO WER

Autor: HRS, 19.09.2018

IRIS - to projekt realizowany w ramach współpracy międzynarodowej, pomiędzy TÜV Hessen i HRS przy wsparciu środków programowych PO WER....

ASYSTENT / ASYSTENTKA DS. SZKOLEŃ - IRIS

Autor: HRS, 04.12.2018

O naszym sukcesie decydują ludzie. To dzięki naszym Partnerom i Współpracownikom możemy powiedzieć, że jesteśmy dynamicznie rozwijającą...

Weź udział w projekcie IRIS - CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Autor: HRS, 18.10.2018

Niniejszym pragniemy zaprosić wszystkie podmioty, zainteresowane złożeniem oferty w ramach projektu IRIS - Cyberbezpieczeństwo do składania ofert...

OD STUDENTA DO EKSPERTA - REAKTYWACJA!

Autor: HRS, 14.03.2019

Cieszymy się, że nadal jesteście tak żywo zainteresowani szkoleniami w projekcie OSDE [Od Studenta Do Eksperta]. Jest nam niezmiernie miło...

<

        

TÜV Hessen to sprawdzony partner i gwarancja w obszarze bezpieczeństwa i ochrony środowiska, jakości, instalacji przemysłowych, produktów i usług. TÜV od ponad 150 lat wspiera i chroni, a także stwarza podstawy do rozwoju i doskonalenia. Rosnące wymagania dotyczące wydajności i efektywności charakteryzują obecne rynki. Wiedza i doświadczenie TÜV Hessen zwiększają siłę ekonomiczną firm. Wspólnie wspieramy rozwój społeczny, zwiększając bezpieczeństwo i poprawiając warunki życia.

 

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

Zamknij [X]