Kontakt

Zadzwoń

tel.+48 71 735 11 10
fax+48 71 735 11 12

Adres

HRS Sp. z o. o.
Plac Solny 14
50-062 Wrocław

CERTYFIKACJA JEDNOSTEK OPIEKI ZDROWOTNEJ

10.02.2014

W dniu 23.01.2014 pełniący obowiązki Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Marcin Pakulski, podpisał Zarządzenie nr 3/2014/DSOZ  w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Istotną nowością w zarządzeniu są parametry oceny ofert składanych przez świadczeniodawców, umożliwiające uwzględnienie tych czynników, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjenta i wyniki leczenia.

DODATKOW PUNKTY ZA CERTYFIKATY SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA

W  celu zwiększenia roli jakości w ocenie ofert, w zarządzeniu zaimplementowano część rekomendacji Zespołu ds. Ustalania Kryteriów Oceny Jakościowej Ofert. Uwzględnione zostały rekomendacje dotyczące m.in. doprecyzowania przepisów dotyczących certyfikatów ISO.

W zależności od rodzaju i zakresu świadczonych usług, placówka medyczna może uzyskać dodatkowe punkty za posiadanie akredytowanych certyfikatów systemów zarządzania:

- ISO 9001
- ISO 14001
- PN-N-18001/OHSAS
- ISO 27001

Zgodnie z § 1 Pkt. 2. Zarządzenia, kryterium certyfikatu systemu zarządzania jest spełnione, jeśli certyfikat systemu zarządzania spełnia następujące kryteria:

a) ma zastosowanie w przedmiocie, na który złożono ofertę (wskazane w zakresie certyfikacji),
b) obejmuje lokalizację (miejsce udzielania świadczeń) wskazaną w ofercie,
c) jest ważny w dniu złożenia oferty oraz w dniu rozpoczęcia obowiązywania umowy,
d) jest wydany przez Jednostkę Certyfikującą systemy zarządzania posiadającą akredytację
   w zakresie sektora usług medycznych (branża "Zdrowie i opieka społeczna" zgodnie z kodem
   38 EA lub kategorią G Katering - zgodnie z ISO/TS 22003), udzieloną przez Polskie Centrum
   Akredytacji lub przez równorzędny podmiot zagraniczny i jest opatrzony symbolem akredytacji
   jednostki akredytującej.

Jednostka Certyfikująca TÜV Hessen posiada akredytację niemieckiej jednostki akredytującej DAkkS (Deutsche Gesellschaft für Akkreditierung GmbH) w obszarze wymienionym w Zarządzeniu nr 3/2014/DSOZ z dnia 23.01.2014 i świadczy usługi certyfikacji przy wsparciu Polskich auditorów.

Zapraszamy również do zapoznania się z naszym artykułem "JAKOŚĆ W OPIECE ZDROWOTNEJ – EN 15224:2012".

Autor - HRS