Kontakt

Zadzwoń

tel.+48 71 735 11 10
fax+48 71 735 11 12

Adres

HRS Sp. z o. o.
Plac Solny 14
50-062 Wrocław

Przetwarzanie Danych Osobowych

§1 Polityka prywatności
Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz plików cookies pozyskanych na stronach internetowych należących do firmy HRS Sp. z o.o., będących pod domeną główną http://hrs-cert.com/ (zwane dalej „Stroną internetową”) celem zgłoszenia udziału w szkoleniach, wydarzeniach, których organizatorem jest HRS Sp. z o.o. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą HRS Sp. z o.o., adres głównego miejsca wykonywania działalności: Plac Solny 14, 50-062 Wrocław, NIP: 8971769954, REGON: 021443729, (zwana dalej „Organizatorem”), a także (jeśli strona wyraźnie na to wskazuje) celem przedstawienia oferty dotyczącej współpracy marketingowej.

§2 Administrator Danych Osobowych
Administratorem danych osobowych jest osoba wyznaczona przez Zarząd HRS Sp. z o.o., adres głównego miejsca wykonywania działalności: Plac Solny 14, 50-062 Wrocław, NIP: 8971769954, REGON: 021443729, (zwany dalej „Administratorem”). Dane do kontaktu: administrator@hrs-cert.com lub pod numerem: +48 71735 11 10 .

§3 Podstawa prawna
Podstawą prawną przetwarzania danych jest chęć zawarcia umowy pomiędzy klientem
a Administratorem (zwana dalej: „Umową”) lub realizacja umowy zawartej poprzez akceptację przez klienta Regulaminu i uiszczeniu płatności, które umożliwiają uczestnictwo w szkoleniach, wydarzeniach. Podanie wskazanych w formularzu zgłoszeniowym danych jest dobrowolne, ale niezbędne, jeżeli klient wyraża zainteresowanie uczestnictwem w wydarzeniach lub zainteresowanie otrzymaniem oferty.

§4 Przetwarzane dane
W związku uczestnictwem szkoleniach lub chęcią otrzymania oferty, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe:
a) imię i nazwisko, nazwa firmy,
b) adres (ulica, kod pocztowy, miasto),
c) numer telefonu,
d) adres e-mail.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
a)  przetwarzane zgodnie z prawem,
b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

§5 Udostępnianie danych osobowych
Administrator przekazuje dane klienta następującym odbiorcom:
a) w przypadku podpisania umowy, otrzymania przez klienta certyfikatu potwierdzającego zdobyte w trakcie szkolenia kompetencje, a wynikające z konieczności przesłania korespondencji Administrator udostępni dane osobowe podmiotom realizujących usługi pocztowe i kurierskie
b) w przypadku korzystania z przelewów bankowych, Administrator udostępni dane klienta podmiotowi pośredniczącemu w płatności,
c) dane osobowe klienta mogą być przekazane takim kategoriom odbiorców, jak podmioty świadczące usługi prawne, marketingowe, informatyczne, księgowe czy podmiotom współpracującym z HRS Sp. z o.o. przy organizacji szkoleń, wydarzeniu.

§6 Prawa klienta
Klient ma prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych osobowych – otrzymania potwierdzenia czy jego dane są przetwarzane przez Administratora i w jaki sposób,
b) prostowania swoich danych osobowych, jeżeli są nieaktualne lub niedokładne, a także uzupełnienia gdy są niekompletne,
c) usunięcia swoich danych osobowych,
d) przenoszenia danych
e) ograniczenia przetwarzania,
f) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych osobowych
g) w przypadku, gdy przetwarzanie następować będzie na podstawie zgody klienta, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem.
h) wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli sposób w jaki przetwarzane są dane osobowe narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

§7 Cel przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe klientów będą przetwarzane przez czas niezbędny do zapewnienia możliwości uczestnictwa w szkoleniu, wydarzeniu, przez czas jego trwania, a także później do upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z wykonaniem Umowy, a w przypadku udzielenia zgody marketingowej - do czasu jej cofnięcia. W przypadku chęci uzyskania od Organizatora oferty na działania marketingowe, dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny do stworzenia oferty, w trakcie trwania procesu akceptacji oferty oraz, jeżeli dojdzie do podpisania umowy o współpracy, w czasie trwania umowy o współpracy, aż do czasu wygaśnięcia umowy.

§8 Przekazanie danych osobowych
Przekazujemy dane osobowe klientów, którzy zgłosili chęć posiadania certyfikatu potwierdzającego zdobyte kompetencje po szkoleniu wystawionego przez Jednostkę Certyfikująca TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH z siedzibą Rüdesheimer Straße 119, 64285 Darmstadt, Niemcy,  do państwa trzeciego. W oparciu o posiadane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

§9 Środki techniczne
Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§10 Cookies
Niektóre obszary serwisów należących do Administratora mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Można też wyłączyć ich działanie w ustawieniach przeglądarki, co może ograniczyć albo uniemożliwić korzystanie z niektórych części serwisu. Pliki cookie wykorzystujemy w celach statystycznych, do autoryzacji użytkowników w serwisach, w celu dostosowania wyglądu serwisów do preferencji i historii przeglądania Użytkownika oraz w innych celach marketingowych. Pliki cookie mogą zawierać dane osobowe użytkownika, chociaż w większości przypadków będzie to tylko adres e-mail. Dane te dostępne są tylko dla użytkownika danego komputera jak i dla naszych serwisów. Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i czasopismach należących do Administratora.