Kontakt

Zadzwoń

tel.+48 71 735 11 10
fax+48 71 735 11 12

Adres

HRS Sp. z o. o.
Plac Solny 14
50-062 Wrocław

JAK ZDOBYĆ CERTYFIKAT?

Procedura  certyfikacji   systemów   zarządzania  realizowana  jest  w  oparciu  o  wymagania  normy
EN ISO/IEC 17021. Dzieli się ona na kilka podstawowych etapów, które są niezbędne do poprawnego przeprowadzenia  prac   zmierzających  do   uzyskania  certyfikatu    potwierdzającego   zgodność   Państwa  systemu  z wymaganiami   norm.  W    związku    ze   zróżnicowaniem   branż,   nasz  zespół  auditowy  dobierany  jest  odpowiednio  do profilu  działalności  Klienta,  według  kompetencji  i doświadczenia oraz przyznanej branży EAC.

Aby otrzymać ofertę na certyfikację, wystarczy wypełnić krótką ankietę, w której przekażecie nam Państwo najważniejsze informacje o Waszym przedsiębiorstwie. W oparciu o dane z ankiety przygotujemy atrakcyjnę ofertę cenową. Rozpoczęcie procesu certyfikacji następuje po przesłaniu wypełnionego zlecenia, które jest integralną częścią oferty.

PRZYGOTOWANIE DO AUDITU

Zgodnie z naszą procedurą, po przyjęciu i rejestracji zlecenia, ustalamy z naszymi Klientami termin auditu. Ponadto proponujemy zespół auditowy, który będzie zaangażowany w proces certyfikacji. Nasi Klienci mają prawo zgłosić swoje uzasadnione wątpliwości lub sprzeciw w odniesieniu do proponowanego zespołu, auditora lub eksperta branżowego (Fachexpert). Po uwzględnieniu Państwa uwag zaproponujemy alternatywny skład auditowy.

Wyznaczenie dokładnego terminu auditu odbywa się przed przesłaniem planu auditu. Na tym etapie możemy zaproponować Państwu dodatkową opcję, jaką jest audit wstępny w czasie, którego omówione zostaną podstawa uwagi odnoszące się do zgodności systemu z wytycznymi normy - audit wstępny jest opcjonalny.

AUDIT CERTYFIKUJĄCY

Audit certyfikujący, zgodnie z wymaganiami normy EN ISO/IEC 17021 składa się z dwóch etapów.

AUDIT CERTYFIKUJĄCY STOPNIA PIERWSZEGO (1)

Pierwszy  etap  auditu  służy  wyłącznie  ocenie gotowości  przedsiębiorstwa do certyfikacji  właściwej. W czasie auditu pierwszego stopnia zespół auditowy ocenia dokumentację systemową, zapisy  i przeglądy zarządzania oraz lokalizację przedsiębiorstwa  pod  kątem   warunków  charakterystycznych   dla  branży.   Po   zakończeniu    auditu   sporządzany   jest    raport    ze    stopnia  1 (pierwszego), który jest podstawą do podjęcia decyzji co do możliwości przeprowadzenia auditu stopnia 2 (drugiego). Raport zawiera również informacje o potencjalnych niezgodnościach, które mogą mieć wpływ na wynik auditu stopnia 2 (drugiego). Klient ma czas na ustosunkowanie się do raportu i uwzględnienie uwag zespołu  auditowego/auditora,  co  może  mieć  wpływ  na  przesunięcie   terminu   2  (drugiego)    stopnia  auditu.   Maksymalny    odstęp   pomiędzy   auditem 1 (pierwszego)  i 2 (drugiego) stopnia, ustalony jest na okres do trzech miesięcy. Przesunięcie terminu nie ma wpływu na decyzję końcową o przyznaniu certyfikatu.

AUDIT CERTYFIKUJĄCY STOPNIA DRUGIEGO (2)

Audit stopnia 2 (drugiego) jest właściwym audytem certyfikującym, w czasie którego, sprawdzana jest skuteczność wdrożonego systemu zarządzania w przedsiębiorstwie. Podobnie jak audit stopnia 1 (pierszego), audit certyfikujący rozpoczyna się spotkaniem otwierającym podczas, którego Kierownik auditu omawia w obecności Kierownictwa firmy plan auditu oraz poszczególne zadania zespołu auditowego.

Audit realizowany jest zgodnie z przedstawionym w ofercie  czasem pracy (podane w audito dniach).

Spotkanie zamykające, jest ostatnim etapem auditu, podczas którego zespół auditowy informuje Najwyższe Kierownictwo o wyniku końcowym.

PRZYZNANIE CERTYFIKATU

Przyznanie   certyfikatu   jest   końcowym   krokiem   w   procesie certyfikacji systemu zarządzania. Wraz z certyfikatem nasi Klienci otrzymują umowę o certyfikację wraz z prawem do korzystania ze znaku PROFI-CERT oraz raport z auditu.

Certyfikat jest ważny w całym cyklu certyfikacyjnym, który wynosi trzy lata, pod warunkiem pozytywnie odbytych, corocznych auditów nadzoru.

AUDITY NADZORU

W trakcie auditów nadzoru oceniane są kluczowe elementy systemu zarządzania. Po zakończeniu auditu nadzoru Klient otrzymuje raport. Audity nadzoru należy realizować zgodnie z szynami czasowymi.

AUDIT RE-CERTYFIKUJĄCY

Audit re-certyfikujący należy przeprowadzić przed wygaśnięciem ważności aktualnego certyfikatu. Jest to warunek konieczny, aby zapewnić ciągłość certyfikacji systemu zarządzania. Audit re-certyfikujący jest z zasady jednoetapowy. Metodyka  auditu re-certyfikującego pokrywa się z drugim stopniem auditu certyfikującego. 

Nasi pracownicy sprawnie przeprowadzą Państwa przedsiębiorstwo przez wszystkie etapy cyklu certyfikacyjnego. Gwarantujemy partnerskie relacje w trakcie realizacji auditów i rzetelnych specjalistów.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Zapraszamy do kontaktu!

tel.: +48 71 735 11 10
e-mail: info@hrs-cert.com