PLACE ZABAW I URZĄDZENIA DO ZABAWY

Kontakt

Zadzwoń

tel.+48 71 735 11 10
fax+48 71 735 11 12

Adres

HRS Sp. z o. o.
Plac Solny 14
50-062 Wrocław

PLACE ZABAW I URZĄDZENIA DO ZABAWY

W czasie, kiedy pierwsze wiosenne promienie słońca, zapraszają dzieci do zabawy na świeżym powietrzu, wszelkie place zabaw zapełniają się pełnymi energii maluchami. „Jednakże, zanim rodzice pozwolą swoim pociechom wspinać się, zjeżdżać i skakać, należy dokładnie przyjrzeć się zainstalowanym urządzeniom i podłożu, na którym będzie odbywała się zabawa”, zwraca uwagę Starszy Inspektor ds. BHP Michał Serafin z HRS.

Wiele placów zabaw, nawet tych nowych, stwarza potencjalnych zagrożeń dla małych użytkowników. Słabej jakości materiały, zła instalacja urządzeń, nieodpowiednie wykończenie, zbyt małe strefy bezpieczeństwa, brak zabezpieczeń, atestów i certyfikatów potwierdzających spełnienie wymagań normy PN-EN 1176, to typowe grzechy placów zabaw.

Zabawa powinna być bezpieczna, dlatego nasi eksperci przeprowadzają kontrole i inspekcje placów zabaw, otwartych oraz tych znajdujących się w zamkniętych pomieszczeniach w przedszkolach, szkołach oraz w innych miejscach publicznych. Do takich miejsc zaliczają się również place zabaw będące pod zarządem Wspólnot Mieszkaniowych i Spółdzielni. Podczas prowadzonych auditów zwracamy uwagę na usterki, pomagamy w identyfikacji potencjalnych zagrożeń i wskazujemy, jak ich unikać. Począwszy od huśtawek a zakończywszy na zjeżdżalniach.

Ponadto oferujemy szkolenia i kursy doskonalenia w zakresie „Bezpieczeństwa na Placach Zabaw”.

Nasza oferta szkoleniowa skierowana, jest również do przedstawicieli samorządów lokalnych, do dyrektorów placówek przedszkolnych i szkolnych, którzy z ramienia programu „RADOSNA SZKOŁA” odpowiedzialni są za koordynację i realizację projektu.

Wspieramy również producentów i importerów placów zabaw, w zakresie spełnienia wymagań normy PN-EN 1176 oraz normy PN-EN 1177. Wskazujemy praktyczne rozwiązania techniczne i przeprowadzamy certyfikację urządzeń w wyspecjalizowanych laboratoriach. Nasi specjaliści pomogą określić Państwu odpowiednie wymagania, jakie musi spełnić dany produkt, przebadają go     i po pozytywnym procesie badań wystawią certyfikat.

WYMAGANIA PRAWNE

Podstawowe wymagania prawne, jakie powinny spełniać obiekty budowlane określa ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz. U. Nr 92, poz. 881) o wyrobach budowlanych. Ustawa wdraża postanowienia Dyrektywy 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r.

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414) art. 5 ust.1 pkt 1 ustawodawca wymaga:

-  bezpieczeństwa konstrukcji;
-  bezpieczeństwa użytkowania.

Bezpieczeństwo konstrukcji odnosi się tu bezpośrednio do zapewnienia nośności i stateczności obiektu, który musi być tak zaprojektowany i wykonany, aby obciążenia mogące na niego działać, w trakcie wznoszenia i użytkowania nie prowadziły do zawalenia, odkształcenia i uszkodzenia części obiektu lub uszkodzenia na skutek wypadku nieproporcjonalnego do wywołanej go przyczyny.

Bezpieczeństwo użytkowania określa się dla zaprojektowanych i wykonanych obiektów, w taki sposób, aby w trakcie użytkowania nie stwarzały ryzyka wypadków (poślizgnięcia, upadki, zderzenia, oparzenia, etc.).

Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy oraz odnosząc się do komunikatu Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców placów zabaw, należy przestrzegać okresowych kontroli podanych w przepisach oraz do kontroli stanu technicznego raz w roku.

Ustawodawca nakłada również obowiązek na kupujących, wymagania od producentów odpowiednich, aktualnych certyfikatów potwierdzających zgodność z normami oraz jakość wykonania. (dn. 31.12.2002 Dz. U. 2003 nr 6 poz. 69 szkoły i placówki podlegające MEN mają obowiązek nabywać produkty posiadające odpowiednie atesty i certyfikaty). Szczegółowe wymagania, precyzujące dokładnie parametry urządzeń służących rekreacji na placach zabaw oraz sposoby ich montażu określone są w normach z grupy PN-EN 1176:2009.

W przypadku zainteresowania naszym zakresem usług, zapraszamy Państwa do kontaktu z nami.

Zapraszamy Państwa również do zapoznania się z pozostałym zakresem  usług HRS i TÜV Hessen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zapraszamy do kontaktu!

tel.: +48 71 735 11 10
e-mail: info@hrs-cert.com